КОНЦЕПЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ Печать

Додаток

до постанови Президії ФПУ

від 21.07.2004 №П-9-13

КОНЦЕПЦІЯ

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

В умовах ринкової економіки рівень добробуту постає визначальним чинником у забезпеченні переважної частини матеріальних і духовних потреб молоді. Обмеженість спроможності держави безпосередньо розв'язувати значну частину проблем означає перекладання їх тягаря на самих молодих людей.

В Україні близько 11 млн. юнаків і дівчат, із них понад 1,5 млн. - студенти вузів I-ІV рівнів акредитації. Певна частина їх не має можливості отримувати безоплатну освіту, підвищувати кваліфікацію або перекваліфіковуватись. Через високий рівень безробіття виникають труднощі з отриманням першого робочого місця. Надзвичайно складною є проблема забезпечення молоді житлом: державні кошти на житло виділяються в недостатніх обсягах, а молодь через низькі особисті доходи здебільшого не має змоги його придбати самостійно.

Мережа молодіжних організацій широко розгорнулася по всій території України і представлена майже у всіх секторах політичної та соціальної організації суспільства. Проте зареєстровані організації не розв'язують проблем працюючої молоді, а профспілки недостатньо використовують свої можливості щодо її соціально-економічного захисту. Як наслідок, молоді люди не вбачають у профспілках гаранта необхідної підтримки, а це в свою чергу обумовлює істотне скорочення профспілкових рядів.

У Резолюції IV з'їзду Федерації профспілок України "Про молодіжну політику профспілок" зазначається необхідність активізації молодіжної політики на нових засадах, втілення в життя дійових заходів щодо посилення соціального захисту молоді.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Федерація профспілок України (далі - ФПУ) реалізує молодіжну політику в межах прав і повноважень, визначених Конституцією, Законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про об'єднання громадян" та іншими нормативно-правовими актами. ФПУ проводить молодіжну політику на всій території України через відповідні виборні органи профспілкових організацій та їх об'єднань.

ФПУ бере участь у міжнародному профспілковому русі, використовує досвід міжнародних і національних профспілкових центрів у питаннях роботи з молоддю. Реалізація молодіжної політики передбачає:

ü  створення при профкомах постійних комісій з питань роботи з молоддю, які діють, на підставі "Положення про постійну комісію членської організації з питань роботи з молоддю", а також мережі профспілкових молодіжних осередків, які б сприяли вихованню активної життєвої позиції молодої людини;

ü  розширення інформування молодих людей про роботу профспілок;

ü  проведення масових акцій на захист соціально-економічних, духовних прав та інтересів юнаків і дівчат.

РОЗДІЛ II. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ФПУ

Метою молодіжної політики ФПУ є:

  • соціально-економічний захист учнівської, студентської та працюючої молоді віком до 35 років на підставі виробленої стратегії взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями й об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян;
  • сприяння професійному становленню молодих працівників, запровадження на виробництві програм створення резерву кадрів із числа молодих спеціалістів;
  • захист культурних і духовних інтересів молоді через створення відповідних умов для загальнодоступного користування надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, технічної творчості.

Пріоритетом молодіжної політики ФПУ є сприяння створенню таких виробничих, соціально-економічних і психологічних умов, що сприяють професійному становленню молодих працівників, підвищенню їхньої кваліфікації, всебічному розкриттю інтелектуального й духовного потенціалу.

Основні напрями молодіжної політики:

  • спрямування дій комісій членських організацій ФПУ на захист прав і свобод молодої людини, гарантованих Конституцією, законами України та нормами міжнародного права;
  • залучення молоді до членства в профспілках та участі в роботі виборних профспілкових органів усіх рівнів;
  • участь у законотворчій роботі через співпрацю з народними депутатами України, проведення експертизи законопроектів, що стосуються учнівської, студентської та працюючої молоді, забезпечення її повної зайнятості, надання гарантованого першого робочого місця випускникам шкіл і навчальних закладів різних ступенів акредитації, збільшення асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва;.
  • взаємодія з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями (спілками, асоціаціями, спортивними товариствами) в питаннях розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;
  • організація й координація навчання, підвищення кваліфікації молодих профспілкових кадрів та активу, розвиток мережі навчальних і навчально-методичних закладів ФПУ;
  • проведення заходів, які сприяють формуванню духовних і світоглядних цінностей молоді; • узагальнення й поширення досвіду роботи членських організацій ФПУ з молоддю.

РОЗДІЛ III. КОМІТЕТ (РАДА) ПРОФСПІЛКИ, ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РОБОТИ З МОЛОДЦЮ

Здійснюючи роботу з молоддю, комітет (рада) профспілки, постійна комісія повинні:

- систематично вносити питання роботи з молоддю на розгляд виборних органів членської організації;

- включати до галузевих, регіональних і колективних угод з роботодавцями вимоги щодо гарантій соціального захисту молодих трудівників, відстоювати права працівників на безпечні умови праці, вести боротьбу проти дискримінації юнаків і дівчат у питаннях оплати праці;

- сприяти професійній адаптації молодих працівників, формуванню резерву кадрів, призначенню молодих спеціалістів на відповідальні посади, відновленню інституту наставництва;

- здійснювати громадський контроль за додержанням трудового законодавства, розвивати систему надання правової допомоги молодим членам профспілок;

- створювати умови для підвищення кваліфікації та загальноосвітнього рівня молоді без відриву від виробництва;

- надавати допомогу молодим спеціалістам, які прибувають на постійну роботу в сільську місцевість;

-  прияти виділенню молоді та молодим сім'ям кредитів і позик на придбання товарів довгострокового користування (меблів, побутової техніки), будівництво й реконструкцію житла, компенсацію витрат на навчання, професійну підготовку й перепідготовку;

- сприяти розвиткові сучасного спектру професійних здібностей молодих спеціалістів (наукових, управлінських, підприємницьких, аналітичних, конструкторсько-технологічних та в галузі інформаційних технологій);

- сприяти проведенню конкурсів професійної майстерності на підприємствах;

-  висвітлювати досвід ефективної реалізації молодіжної політики на підприємствах, в організаціях, установах через місцеві засоби масової інформації.

ФПУ, підтримуючи зусилля державних органів влади, громадських організацій щодо активізації молодіжної політики, сподівається, що запропонована Концепція сприятиме поліпшенню соціально-економічного становища молоді, її подальшій соціалізації в суспільстві, національному й патріотичному вихованню. Реалізація вищезазначених положень сприятиме активному залученню молоді до профспілок, позитивно впливатиме на гармонійний розвиток молодої людини.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.