ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ Печать

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

СТОРОНАМ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ВИНИКНЕННЯ

КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

НА ВИРОБНИЧОМУ РІВНІ:

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ


1. ПОНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі - Закон) визначає колективний трудовий спір (конфлікт) як розбіжності, які виникли між сторонами соціально-трудових відносин відносно:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

це можуть бути розбіжності з приводу:

-          нормування і оплати праці,

-          умов і охорони праці,

-          регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку,

-          забезпечення продуктивної зайнятості,

-          поділу і кооперації праці,

-          організації і обслуговування робочих місць,

-          організації підбору персоналу і його розвитку,

-          соціальних гарантій, компенсацій, пільг,

-          комунально-побутового обслуговування,

-          санітарно-побутового обслуговування,

-          медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників,

-          організації громадського харчування і питного режиму на виробництві,

-          інших питань.

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди, зокрема на виробничому рівні щодо:

-          укладення колективного договору,

-          внесення змін до колективного договору.

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень. На виробничому рівні це можуть бути розбіжності з приводу виконання положень колективного договору:

-          про забезпечення продуктивної зайнятості,

-          про нормування і оплату праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), в тому числі щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати,

-          про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці,

-          про зміни в організації виробництва і праці,

-          про встановлення гарантій, компенсацій, пільг,

-          про забезпечення соціального страхування,

-          про режим роботи, тривалість робочого часу та часу відпочинку,

-          про умови й охорону праці,

-          про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників,

-          про участь трудового колективу у формуванні, поділі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено уставом),

-          про гарантії діяльності профспілкових або інших представницьких організацій працівників,

-          про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги,

-          щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин.

г) невиконання вимог законодавства про працю, зокрема, з питань:

-          гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників,

-          регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку,

-          нормування і оплати праці,

-          гарантій й компенсацій (пільг),

-          охорони праці, у тому числі щодо відшкодування у встановленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я,

-          гарантій зайнятості, умов і охороні праці жінок,

-          гарантій зайнятості, умов і охороні праці молоді,

-          надання пільг працівникам, які поєднують роботу з навчанням,

-          гарантій діяльності профспілкової або іншої представницької організації працівників,

-          забезпечення державного соціального страхування,

-          з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю.

Таким чином, підставою для виникнення конфлікту може бути не тільки порушення трудових прав працівників або колективного договору. Вимоги можуть висуватися й у тому випадку, якщо трудовий колектив бажає поліпшити умови праці, виробничого побуту в порівнянні з існуючими, навіть якщо законодавство про працю дотримується на підприємстві цілком і повністю.

2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ
НА ВИРОБНИЧОМУ РІВНІ

Сторонами колективного трудового спору на виробничому рівні є:

з одного боку - наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова організація чи інша уповноважена найманими працівниками організація;

з іншого боку - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або представник.

Уповноваженим органом (представником) власника є орган управління, визначений статутом, положенням підприємства, установи, організації чи структурного підрозділу, якому надані повноваження по управлінню, компетентний у вирішенні питань соціально-трудових відносин, зокрема, щодо укладання трудових договорів з найманими працівниками (наприклад, керівник підприємства), або особа, яка виконує такі повноваження на підставі доручення, наданого власником або належним органом управління підприємством.

При визначенні органу (особи), до якої будуть висунуті вимоги найманих працівників, слід дотримуватись принципу відповідності змісту вимог компетенції органу (особи), до якого вони висуваються.

3. ВИМОГИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
АБО ПРОФСПІЛКИ, ПОРЯДОК ЇХ
ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Перший етап – формування та висунення вимог.

Відповідно до статті 4 Закону, вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються й затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються дійсними при наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації або їх структурного підрозділу.

Разом з висуванням вимог збори (конференція) найманих працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти їхні інтереси як повноважний представник найманих працівників до моменту припинення конфлікту. Вимоги найманих працівників оформляються відповідним протоколом.

Таким чином, один з шляхів висунення вимог найманих працівників – на зборах (конференції) найманих працівників. Зразок протоколу зборів (конференції) найманих працівників наведений в додатку 1. До протоколу обов’язково має бути оформлений реєстраційний лист учасників зборів (конференції).

У випадку, коли проведення зборів (конференції) є ускладненим, можна зібрати підписи під вимогами, одночасно затвердивши склад органу, що буде представляти інтереси найманих працівників. Зразок підписного листа для формування вимог шляхом збору підписів наведений в додатку 2. Обов’язковим в даному випадку згідно закону є підписання Протоколу засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі, зразок якого наведений в додатку 3.

Наступний етап - відсилання вимог власнику або уповноваженому ним органу (представнику): направляється протокол, оформлений згідно додатку 1 або додатку 3.

При цьому вимоги повинні бути вручені власнику належним чином: особисто під розпис, або через канцелярію (приймальню) з відповідною відміткою про вручення на другому екземплярі, або відіслані рекомендованою поштою зі зворотним повідомленням.

4. РОЗГЛЯД ВИМОГ ВЛАСНИКОМ

На цьому етапі власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний розглянути вимоги найманих працівників і повідомити їх представників про своє рішення в триденний строк від дня одержання вимог. Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого власником органа (представника), він зобов'язаний надіслати їх у триденний строк від дня одержання власнику або відповідному вищому органу управління, що має право прийняти рішення. При цьому строк розгляду  вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів, а загальний строк розгляду вимог і ухвалення рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів.

Рішення власника або відповідного вищого органа управління викладається в письмовій формі і не пізніше наступного дня відсилається представницькому органу іншої сторони разом із соціально-економічним обґрунтуванням.

5. МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ

КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

Наступний етап - розгляд представниками найманих працівників відповіді власника або уповноваженого ним органу та ухвалення рішення про вступ у колективний трудовий спір.

Якщо власник або уповноважений ним орган у своєму письмовому рішенні повністю або частково відмовив у задоволенні вимог, представницький орган  працівників має право ухвалити своє рішення про незгоду з цим і вступ в колективний трудовий спір. Зразок протоколу наведений в додатку 4.

Також рішення про вступ у колективний трудовий спір уповноважений найманими працівниками орган може прийняти у випадку, якщо передбачені законом строки розгляду вимог закінчилися, а відповіді від власника не надійшло. Зразок такого протоколу наведений в додатку 5.

Момент прийняття такого рішення представницьким органом найманих працівників і є моментом виникнення колективного трудового спору.

Про виникнення колективного трудового спору орган, що представляє інтереси найманих працівників, зобов'язаний у триденний строк письмово проінформувати власника або уповноважений ним орган (до якого висунуті вимоги працівників), місцевий орган виконавчої влади (районну, обласну державну адміністрацію), орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства (міська, сільська, селищна рада) і відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області. Зразок такого повідомлення наведений в додатку 6.

Згідно закону розгляд колективного трудового спору здійснюється примирною комісією або трудовим арбітражем.

У випадку, якщо представницький орган найманих працівників пропонує іншій стороні конфлікту утворити примирну комісію для вирішення колективного трудового спору, слід мати на увазі, що для її утворення законом передбачені дуже стислі терміни – три дні з моменту виникнення колективного трудового спору. У такому випадку пропозицію про утворення примирної комісії доцільно направляти одночасно з інформацією про виникнення колективного трудового спору, додавши до неї проект угоди про утворення примирної комісії в 3-х примірниках, підписаний представниками найманих працівників.

Зразок пропозиції власнику або уповноваженому ним органу про утворення примирної комісії наведений в додатку 7. Зразок Угоди про утворення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору наведений в додатку 8.

6. РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ

Національна служба посередництва і примирення, одержавши повідомлення про вступ в колективний трудовий спір та відповідні документи, перевіряє повноваження сторін, відповідність здійснених сторонами дій вимогам законодавства. Якщо порушень закону не встановлено, НСПП реєструє колективний трудовий спір, про що видає відповідне розпорядження.

У випадках, встановлених нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення може бути призупинена реєстрація колективного трудового спору або в реєстрації може бути відмовлено. Для того, щоб уникнути порушень законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів, перш ніж вживати будь-які дії, проконсультуйтеся з фахівцями Національної служби посередництва і примирення.

Додаток 1

 

ПРОТОКОЛ

зборів (конференції) найманих працівників

_____________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

“____”____________________200_ року                                        _____________________

(назва населеного пункту)

Присутні: _____ працівників підприємства або делегатів конференції

(реєстраційний лист додається)

Порядок денний:

 1. Обговорення вимог до власника, уповноваженого ним органу (представника).
 2. Визначення органу (особи, осіб), який буде представляти інтереси найманих працівників.
 1. 1. Слухали: Інформацію про затвердження вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника).

Виступили:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ухвалили: Затвердити такі вимоги найманих працівників до власника або уповноваженого їм органу (представника):

№№

п/п

Зміст вимог

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

і направити їх власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

Результати голосування:

за                     _______

проти              _______

утримались    _______

2. Слухали: Інформацію про визначення органу (особи, осіб), який буде представляти інтереси найманих представників. 

Виступили:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ухвалили: Доручити представляти інтереси найманих працівників підприємства (установи, організації), у тому числі формувати примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору,

Варіант 1: профспілковому комітету підприємства, установи, організації.

Варіант 2: уповноваженому органу в складі:

1)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,  посада)

2)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,  посада)

3)______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові,  посада)

Результати голосування:

за                     _______

проти              _______

утримались    _______

Голова зборів (конференції) __________                   __________________________

(підпис)                                             (прізвище та ініціали)

Секретар __________                __________________________

(підпис)                                             (прізвище та ініціали)

Додаток 2

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

по висуненню вимог найманих працівників підприємства, установи, організації

до власника або уповноваженого ним органу (представника)

Ми, наймані працівники _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

висуваємо наступні вимоги до власника або уповноваженого ним органу (представника)

___________________________________________________________________________ :

(повна назва підприємства, установи, організації)

№№

п/п

Зміст вимог

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Затвердити наші вимоги, направити їх власнику або уповноваженому ним органу, представляти наші інтереси в колективному трудовому спорі, у тому числі формувати примирні органи, вчиняти інші дії, необхідні для вирішення колективного трудового спору, доручаємо

Варіант 1: профспілковому комітету підприємства, установи, організації.

Варіант 2: таким особам:

1)____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2)____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

3)____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Підписи:

1.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

2.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

3.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

4.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

5.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

6.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

7.____________________________________________________________________________________________

(прізвище,  ім’я  та  по батькові,  посада, дата)

Додаток 3

ПРОТОКОЛ

засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі

“____”____________________200_ року                                        _____________________

(назва населеного пункту)

Присутні:

1.

2.

3.          

Порядок денний:

 1. Затвердження вимог до власника або уповноваженого ним органу (представника).
 2. Погодження органу, який буде представляти інтереси найманих працівників в колективному трудовому спорі.
 3. Направлення вимог найманих працівників підприємства, установи, організації власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

1. Слухали: Інформацію про затвердження вимог найманих працівників до власника або уповноваженого ним органу (представника).

Виступив: ________________________ з інформацією про висунення вимог найманими працівниками підприємства, установи, організації до власника або уповноваженого ним органу (представника) шляхом збору підписів. Відповідно до статті 4 закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», вимоги є чинними, оскільки їх підтримало ____ найманих працівників, що дорівнює ___% відсоткам від загальної чисельності найманих працівників підприємства, установи, організації ( ____ осіб).

Ухвалили: затвердити такі вимоги найманих працівників підприємства, установи, організації до власника або уповноваженого ним органу (представника):

№№

п/п

Зміст вимог

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Результати голосування:

за                     _______

проти              _______

утримались    _______

2. Слухали: Інформацію про погодження органу, який буде представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі.

Виступили: ____________________________________________________________

(всі особи, визначені в підписному листі як представники найманих     працівників)

надали особисту згоду на входження до складу органу, шляхом збору підписів уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі з власником або уповноваженим ним органом (представником).

Ухвалили: погодити наступний склад органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі з власником або уповноваженим ним органом (представником):

1.

2.

3.

Результати голосування:

за                     _______

проти              _______

утримались    _______

3. Слухали: Інформацію про направлення вимог найманих працівників підприємства, установи, організації власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

Виступив: ___________________, роз’яснив порядок направлення вимог найманих працівників.

Ухвалили: направити протокол цього засідання, яким оформлені вимоги найманих працівників підприємства, установи, організації, висунуті шляхом збору підписів, власнику або уповноваженому ним органу (представнику).

Результати голосування:

за                     _______

проти              _______

утримались    _______

Уповноважені представники найманих працівників:

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 4

ПРОТОКОЛ

засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі  

“____”____________________200_ року                                        _____________________

(назва населеного пункту)

Присутні:

1.

2.

3.

Слухали:

Відповідь власника або уповноваженого ним органу (представника) на висунуті «___» __________ 200_ року вимоги найманих працівників.

Постановили:

 1. Не погодитись з рішенням власника або уповноваженого ним органу (представника) за результатами розгляду висунутих «___» _________ 200_ року вимог і вступити в колективний трудовий спір з власником або уповноваженим ним органом (представником).
 2. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) власнику або уповноваженому ним органу (представнику), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.
 3. Направити власнику або уповноваженому ним органу (представнику) пропозицію утворити примирну комісію для вирішення колективного трудового спору.

Уповноважені представники найманих працівників:

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Додаток 5

ПРОТОКОЛ

засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації в колективному трудовому спорі  

“____”____________________200_ року                                        _____________________

(назва населеного пункту)

Присутні:

1.

2.

3.

Слухали:

Інформацію про неотримання відповіді від власника або уповноваженого ним органу (представника) на висунуті «___» __________ 200_ року вимоги найманих працівників.

Постановили:

 1. В зв’язку з тим, що від власника або уповноваженого ним органу (представника) не отримано в передбачені законом строки відповіді на висунуті “____”___________2007 року вимоги, вступити в колективний трудовий спір з власником або уповноваженим ним органом (представником).
 2. Надіслати в триденний строк письмову інформацію про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) власнику або уповноваженому ним органу (представнику), місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.
 3. Направити власнику або уповноваженому ним органу (представнику) пропозицію утворити примирну комісію для вирішення колективного трудового спору.

Уповноважені представники найманих працівників:

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 6

 

Власнику або уповноваженому ним органу (представнику)

Місцевому органу виконавчої влади

Органу місцевого самоврядування

Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області

Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників підприємства, установи, організації, інформує про виникнення з “____” _______________ 200_ року колективного трудового спору між найманими працівниками підприємства, установи, організації та власником або уповноваженим ним органом, представником (протокол засідання органу, уповноваженого представляти  інтереси найманих  працівників, від  “____” ________________ 200_ року)

Вимоги найманих працівників:

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

Варіант 1: вимоги затверджені зборами (конференцією) найманих працівників (протокол зборів (конференції) найманих працівників від “____”____________ 200_ року).

Варіант 2: вимоги сформовані шляхом збору ______ підписів найманих працівників підприємства, установи, організації, затверджені протоколом засідання органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників від “____” ____________ 200_ року.

Загальна чисельність найманих працівників підприємства, установи, організації дорівнює ___ особам.

Юридичні адреси сторін:

1. Власник, або уповноважений їм орган (представник): _______________________

(назва посади)

Адреса: ________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса, прізвище, ім'я та по батькові; телефон)

2. Орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників: _____________________________________________________________________________

(повна назва виборного профспілкового органу або прізвища, ім’я та по батькові фізичних осіб)

Адреса: ________________________________________________________________

(поштовий індекс, повна адреса, телефон)

Уповноважені представники найманих працівників:

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

“____”  _________________  200_ року

Додаток 7

Власнику або уповноваженому ним органу (представнику)

У відповідності до статті 8 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників, пропонує створити примирну комісію для вироблення рішення по задоволенню вимог найманих працівників у колективному трудовому спорі між найманими працівниками _______________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

і власником або уповноваженим ним органом (представником) _________________ (найменування

____________________________________________ у кількості __ осіб, по __ представника

підприємства, установи, організації)

від кожної із сторін колективного трудового спору.

Проект угоди про створення примирної комісії по вирішенню колективного трудового спору в 3-х екземплярах додається.

Пропонуємо організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за рахунок

Варіант 1: обох сторін в рівних частках.

Варіант 2: власника або уповноваженого ним органу (представника).

Варіант 3: сторони найманих працівників.

Уповноважені представники найманих працівників:

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________                              ____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

“____”  _________________  200_ року

Додаток 8

УГОДА

між найманими працівниками _________________________________

(найменування підприємства, установи, організації) 

і власником або уповноваженим ним органом (представником) _____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації) 

про створення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору (конфлікту)

“____”____________________200_ року                                        _____________________

(назва населеного пункту)

Сторони домовилися про наступне:

1. Для вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками підприємства, установи організації і власником або уповноваженим ним органом (представником) створити примирну комісію із представників сторін.

2. До складу примирної комісії включити по ___ представника від кожної із сторін.

3. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснювати за рахунок обох сторін в рівних частках (або за рахунок однієї із сторін).

Підписи:

Власник або уповноважений                                     Представник (представники)  (представник)                                                           найманих працівників

_______ _________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_______ _________________                                               _______ _________________                             (прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)

_______ _________________                               (прізвище, ім'я та по батькові)

МП

ВІДДІЛЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ  

В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Адреса: 61200, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
4 під'їзд, 8 поверх, к. 383

Тел./факс:                  705-19-74

e-mail:              Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.