Типове положення про комісію з питань роботи з молоддю Печать

Додаток

до постанови Президії ФПУ

від 14.01.04 № П-7-6

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНУ КОМІСІЮ ЧЛЕНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФПУ З ПИТАНЬ РОБОТИ З МОЛОДДЮ

1.Загальні положення 

1.1   Постійна комісія членської організації ФПУ з питань роботи з молоддю (далі комісія) створюється з метою поглиблення молодіжної політики ФПУ, соціально-економічного й духовного захисту учнівської, студентської та працюючої молоді.

1.2   Комісія обирається з числа найбільш активних та авторитетних профспілкових лідерів віком до 35 років.

1.3   У своїй роботі комісія керується законодавством України, статутними та програмними документами членської організації, рішеннями та постановами виборних органів, також Положенням про комісію.

1.4   Комісія взаємодіє з державними органами влади й органами місцевого самоврядування.

1.5 Комісія співпрацює з відповідними структурами (відповідальними працівниками) виконавчого апарату членської організації.

1.6 Комісія підзвітна виборним органам членської організації.

2. Повноваження комісії

Комісія:

бере участь у розробці й реалізації національних програм, заходів, директивних рішень, пов'язаних з проблемами молоді, підвищує ефективність державної молодіжної політики на регіональному й галузевому рівнях;

залучає молодь до профспілкової роботи та членства в профспілках, проводить роботу щодо підготовки профспілкового активу з числа молодих людей;

розробляє та впроваджує заходи щодо поліпшення умов праці, соціального захисту молодих працівників, піклується про забезпечення молоді житлом;

бере участь у міжнародних профспілкових програмах, націлених на розв'язання гострих соціальних проблем юнаків і дівчат;

створює умови для інформування молоді, яка бажає здобути відповідну освіту як в Україні, так і кордоном;

надає допомогу молодим спеціалістам у підвищенні кваліфікації; організовує, в разі потреби, наставництво;

сприяє працевлаштуванню молоді, організовує забезпечення вторинної зайнятості молоді через створення й діяльність трудових загонів;

підгримує проведення конкурсів професійної майстерності;

здійснює пропагандистську діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя, упередження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотиків та дотримання безпечної сексуальної поведінки;

пропагує культурні цінності народу України, залучає молодь до активної участі в проведенні державних, професійних та народних свят, організовує проведення масових культурних акцій та спортивних змагань для молоді, підтримує гуртки самодіяльної художньої творчості, спортивні секції, фізкультурно-оздоровчі клуби на підприємствах;

розробляє та впроваджує програми оздоровлення, відпочинку й дозвілля молоді.

3. Організація роботи комісії

3.1      Робота комісії проводиться відповідно до програми дій, яка затверджується виборним органом членської організації.

3.2      Засідання комісії скликається в міру необхідності, але не рідше, ніж раз на три місяці, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини загального складу комісії.

3.3      За результатами розгляду питань на своєму засіданні комісія може вносити пропозиції виборному органу членської організації для прийняття відповідних рішень.

3.4      Рішення комісії з будь-яких питань приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.

3.5      У разі необхідності комісія вносить пропозиції керівним профорганам про залучення до роботи в них працівників апарату членської організації, а також на договірній основі - фахівців (для підготовки нормативних та експертних матеріалів).

3.6      Організація роботи комісії покладається на голову комісії, який обирається на громадських засадах з числа молодих профспілкових активістів.

3.7      Голова комісії планує роботу з урахуванням пропозицій виборних органів членської організації та членів комісії.

3.8      Голова комісії скликає і веде засідання, дає доручення членам комісії, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій.

3.9      Члени комісії беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії, та виконують її рішення.

3.10  Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

4. Прикінцеві положення

4.1   Положення про комісію затверджується керівним виборним органом членської організації.

Зміни й доповнення до Положення про комісію можуть вноситись тільки виборним органом членської організації.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.