Устав ОПХО Печать

 «ЗАРЕЄСТРОВАНО»                                                                  

    Харківським обласним                                          

    управлінням юстиції                                       

    2  лютого 2000 р.                                             

 

     Свідоцтво № 600                                                

    від  2  лютого 2000 р.                                        

   Начальник Харківського                                  

   обласного управління юстиції                         

   Л.Р. Ковальова                                                  

 

    Зміни та доповнення погоджені                      

    з Харківським обласним                                  

    управлінням юстиції                                         

    від   13  жовтня  2000 р.  та                              

    від   25  грудня  2002 р.                                    

 

    Зміни та доповнення взято до відома                       

    Головним управлінням юстиції

    у Харківській області

    Наказ №  274/2 «15»  червня  2010 р.                            

    в.о. начальника Головного управління

    юстиції у Харківській області

                                      Л.В. Левченко

 

   

Зміни та доповнення внесені

XXI конференцією Об'єднання

профспілок Харківської області

25 листопада  1999 року

 

Зміни та доповнення внесені

ХХІІ позачерговою конференцією

Об’єднання профспілок

Харківської  області 

17 серпня 2000 р.

 

Зміни та доповнення внесені

ХХІІІ позачерговою конференцією

Об’єднання профспілок

Харківської області

11 жовтня 2001 р.

 

Зміни та доповнення внесені

ХХVІ  конференцією  Об'єднання 

профспілок  Харківської  області

16 грудня  2009 р.

 

  

 

Зміни та доповнення внесені

ХХVІІ  Конференцією  Об'єднання 

профспілок  Харківської  області

16 грудня  2014 р.

С Т А Т У Т

ОБ'ЄДНАННЯ  ПРОФСПІЛОК

 

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

                                                            м. Харків

                                                             2014 рік

 

 

                                                    

1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     Об'єднання профспілок Харківської області (код ЄДРПОУ 02609024), раніше іменоване Харківська (губернська) обласна рада профспілок (далі – Об'єднання), є територіальним (що діє на території Харківської області з 1919 року) добровільним об’єднанням профспілкових організацій (далі – членських організацій).

Об’єднання є правонаступником усіх прав та обов’язків, майна та коштів Харківської обласної ради профспілок та Харківського обласного міжгалузевого фонду профспілкового майна (код ЄДРПОУ 02644693), реорганізованого шляхом приєднання до Об’єднання профспілок Харківської області.

1.2. Об'єднання створене і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про громадські об’єднання», інших законів, нормативно-правових актів України та цього Статуту.

 1.3. Об'єднання профспілок Харківської області є неприбутковим громадським об’єднанням зі статусом  юридичної особи та за організаційно-правовою формою – громадська спілка.

     Об’єднання має право виступати в цивільному обороті, виступати у суді  у якості позивача та відповідача, має відокремлене майно, несе самостійну відповідальність за зобов’язаннями, має круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, рахунки в банку,  власну символіку.

Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями членських організацій, а членські організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання.

Об’єднання може вступати до всеукраїнських і міжнародних об’єднань    профспілок, інших громадських об’єднань, набувати прав і нести обов’язки  відповідно до їх статутів.

      1.4.     Повне найменування об’єднання:

українською мовою: Об’єднання профспілок Харківської області;

російською мовою: Объединение профсоюзов Харьковской области;

англійською мовою: Kharkiv Regional Association of Trade Unions.

Скорочене найменування:

українською та російською мовами: ОПХО,

англійською мовою: KRATU.

1.5.      Місцезнаходження керівних органів Об’єднання: майдан Конституції, 1, Палац Праці, під’їзд 3, поверх 5, м. Харків, 61003, Україна.

 

2.   МЕТА,  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ТА

ПРИНЦИПИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ОБ’ЄДНАННЯ

 

2.1.     Об’єднання створено з метою:

2.1.1. здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, та прав членських організацій Об’єднання на обласному та загальнодержавному рівнях;

2.1.2.  координації та консолідації колективних дій членських організацій щодо захисту прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

2.2.     Для виконання статутних завдань Об’єднання відповідно до чинного законодавства у межах наданих йому повноважень:

2.2.1.  координує спільні дії членських організацій щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

2.2.2.  веде соціальний діалог з органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, укладає з ними регіональні та інші угоди, здійснює контроль за їх виконанням;

 

2.2.3.  організовує проведення профспілками області спільних акцій протесту та інших заходів для захисту трудових та соціально-економічних прав громадян України надає

рекомендації щодо оголошення територіального страйку в порядку, встановленому законодавством;

2.2.4.  організовує і здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю, охорону праці, соціальні гарантії, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому до усунення загрози життю або здоров’ю працівників;

2.2.5.  у разі необхідності організовує проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на їх відповідність нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та надає свої висновки до них;

2.2.6.  вносить пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів, інших нормативно-правових актів та їх проектів щодо трудових, соціально-економічних прав, інтересів громадян, прав профспілок;

2.2.7.  бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість;

2.2.8.  бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб у відповідності до законодавства;

2.2.9.  сприяє вдосконаленню практики укладення колективних договорів і угод як головного механізму регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин найманих працівників з роботодавцями, розвитку вітчизняного промислового та сільськогосподарського виробництва;

2.2.10. надає безоплатну консультаційну допомогу членам профспілок з питань захисту їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, представляє інтереси членів профспілок при реалізації їх конституційного права на звернення за захистом своїх порушених прав до прокуратури, судових та інших органів;

2.2.11. надає безоплатну консультаційну допомогу членським організаціям;  

2.2.12. володіє, користується та розпоряджується майном, що належить Об’єднанню на праві власності у порядку, встановленому  законодавством та цим Статутом;

2.2.13. проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення членських організацій, мотивацію профспілкового членства;

2.2.14. здійснює захист духовних потреб та інтересів членів профспілок і їх сімей, бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності;

 

2.2.15. сприяє поліпшенню санаторно-курортного лікування, оздоровлення й відпочинку, розвитку туризму, змістовного дозвілля;

2.2.16. здійснює координацію діяльності членських організацій щодо  реалізації Державної молодіжної політики та Концепції молодіжної політики Федерації профспілок України шляхом створення відповідних молодіжних органів ОПХО, залучення їх представників до участі в роботі виборних профспілкових органів усіх рівнів, створення кадрового резерву;

2.2.17. сприяє соціальному захисту жінок, реалізації їх прав на працю, освіту, охорону здоров’я та материнства, бере участь у впровадженні гендерної рівності;

2.2.18. взаємодіє з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, роботодавцями, громадськими об’єднаннями в питаннях розвитку дитячого оздоровчого відпочинку, масової фізичної культури і спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;

2.2.19. організовує навчання профспілкового активу, надає методичну і практичну допомогу членським організаціям з цих питань;

2.2.20. здійснює інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність, виступає засновником засобів масової інформації;

2.2.21. регулярно інформує членські організації та членів профспілок про свою діяльність і діяльність Федерації профспілок України;

2.2.22. взаємодіє з організаціями інших профспілок та їх об’єднань, громадських об’єднань, політичних партій і рухів;

2.2.23. вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства та цього  Статуту.

2.3.           У своїй діяльності Об’єднання керується принципами незалежності,

добровільності, рівності прав та обов’язків членських організацій, демократії та самоврядності,  відкритості й гласності, колегіальності розгляду і вирішення статутних питань, обов’язковості  виконання рішень, прийнятих в межах даного Статуту.

Об’єднання самостійно організовує свою діяльність, є незалежним  від  органів державної влади і місцевого самоврядування, роботодавців, їх організацій та об’єднань, громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітне і не підконтрольне.

 

3.  ЧЛЕНСТВО  В  ОБ’ЄДНАННІ.

ПРАВА  І  ОБОВЯЗКИ  ЧЛЕНСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ

 

3.1.     Членськими організаціями Об’єднання можуть бути: регіональні, обласні організації профспілок, у тому числі  ланки всеукраїнських  профспілкових об’єднань; місцеві, первинні профспілкові організації, які не мають вищестоящого обласного  чи територіального органу, які діють на території області, визнають Статут Об’єднання і беруть  на себе зобов’язання щодо його виконання.

3.2.     Порядок та умови прийняття нових організацій до складу Об’єднання, відмови у прийнятті та виходу (виключення) із складу Об’єднання визначаються відповідним Порядком, затвердженим Виконавчим комітетом Об'єднання.

Членськими організаціями Об’єднання не можуть бути профспілкові організації, що входять до складу інших обласних профоб’єднань.

3.3. Членські організації мають право:

3.3.1.  представляти свою організацію і членів профспілки в органах Об’єднання, делегувати своїх представників у ці органи;

3.3.2.  представляти і захищати через виборні органи Об’єднання або разом з ними свої права й інтереси, трудові, соціально-економічні права членів профспілок в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, їх об’єднаннях, громадських та інших організаціях;

3.3.3.  брати участь у переговорах Об’єднання з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями з укладання регіональної угоди, інших угод і договорів;

3.3.4.  вносити пропозиції щодо порядку денного Конференції, Ради, Виконкому

Об’єднання з поданням відповідних проектів рішень, інших документів, отримувати інформацію про результати їх розгляду;

3.3.5.  брати участь в управлінні майном Об’єднання, у створенні, використанні загальних і спеціальних  фондів  Об’єднання  через своїх  представників в органах управління Об'єднання у встановленому законодавством та цим Статутом порядку, отримувати повну інформацію з питань використання грошових  коштів Об’єднання;

3.3.6.  отримувати консультативну, юридичну, інформаційну, методичну, довідково-аналітичну та іншу допомогу;

3.3.7.  вносити пропозиції про нагородження членів профспілок профспілковими, державними та іншими відзнаками;

3.3.8.  використовувати можливості Об’єднання для навчання профспілкових кадрів та активу, в тому числі на базі Харківського соціально-економічного інституту;

3.3.9.  систематично інформувати профспілковий актив галузі і області про виконану роботу через газету «Солідарність» та інші засоби масової інформації.

3.4.     Членські організації Об’єднання зобов’язані:

3.4.1.  визнавати і виконувати Статут Об’єднання, рішення його виборних органів, прийнятих у відповідності до законодавства та вимог Статуту;

3.4.2.  сприяти Об’єднанню в проведенні переговорів з органами державної влади, місцевого самоврядування і організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, проявляти солідарність у відстоюванні прав та інтересів членів профспілок;

3.4.3.  оперативно інформувати керівництво Об’єднання про рішення щодо проведення страйку або масової акції протесту та про їх результати, а також про виникнення колективних трудових спорів між трудовими колективами та роботодавцями, про суперечки, які виникають з органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

3.4.4.  надавати Об’єднанню звітність та інформацію в терміни та порядку, які встановлені виборними органами Об’єднання;

3.4.5.  не допускати дій, які підривають авторитет, ділову репутацію Об’єднання та його членських організацій, завдають їм моральної і матеріальної шкоди чи ускладнюють виконання покладених на них функцій. Оцінку таким діям дає Виконком або Рада Об’єднання за відповідним поданням членських організацій чи Голови Об’єднання;

3.4.6.  щомісячно перераховувати членські внески на забезпечення статутної діяльності Об’єднання  у порядку і розмірі, який щорічно затверджується Виконавчим комітетом Об’єднання. Контроль за повним і своєчасним надходженням та витраченням членських внесків здійснює Контрольно-ревізійна комісія Об'єднання;

3.4.7.  інформувати Виконком про проведену роботу щодо здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства і виконанням колективних договорів з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду. Вносити пропозиції і надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень законодавства.

3.5.     Членські організації несуть відповідальність за невиконання вимог Статуту. У разі невиконання обов’язків, передбачених Статутом, Виконком Об’єднання вносить членській організації  відповідне подання, яке має розглянути її виборний орган і надати відповідь про вжиті заходи щодо усунення порушень у тримісячний строк.

 

4.  ОРГАНИ  УПРАВЛІННЯ  ОБ’ЄДНАННЯ

 

4.1.     Виборними колегіальними органами управління Об’єднання є:

- Конференція ОПХО;

- Рада Об’єднання ОПХО;

- Виконавчий комітет (Виконком) ОПХО;

Контрольно-ревізійні функції виконують Контрольно-ревізійна та Статутна комісії.

4.2.     Вищим органом управління Об’єднання є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на п’ять років. За необхідністю Конференція скликається за ініціативою Ради або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

 

Рішення Ради про скликання Конференції, норму представництва, дату, місце, час проведення, порядок денний приймається не пізніше двох місяців до її проведення.

Порядок обрання делегатів Конференції відповідно до встановленої норми представництва визначають членські організації згідно їх установчим документам.

Делегатами Конференції за посадою є Голова Об'єднання та його заступники.

Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 членських організацій та 2/3 обраних делегатів.

Рішення Конференції приймається у формі постанови простою більшістю голосів присутніх делегатів. Форму голосування (відкрите чи таємне) визначає Конференція.

Рішення з питань затвердження Статуту, змін і доповнень до нього, реорганізації чи ліквідації Об’єднання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів, що беруть участь у роботі Конференції.

4.3.     Повноваження Конференції:

4.3.1.  заслуховує повідомлення Статутної комісії, затверджує повноваження делегатів, порядок денний та Регламент Конференції;

4.3.2.  заслуховує звіти про діяльність Об’єднання та його органів, Контрольно-ревізійної і Статутної комісій, дає оцінку їх діяльності, про що приймає відповідні постанови;

4.3.3.  затверджує Статут Об’єднання та зміни і доповнення до нього;

4.3.4.  визначає стратегію діяльності та завдання Об’єднання, основні напрями його діяльності;

4.3.5.  затверджує Положення про Контрольно-ревізійну та Статутну комісії та зміни і доповнення до них;

4.3.6.  обирає персональний склад Ради,  Контрольно-ревізійної та Статутної комісій;

4.3.7.  обирає та звільняє Голову Об’єднання та його заступників, крім випадків, передбачених частиною другою пункту 4.20 цього Статуту;

4.3.8.  визначає загальний порядок володіння, користування і розпорядження майном, що належить Об’єднанню на праві власності, шляхом здійснення відповідних повноважень органів управління Об'єднання згідно до законодавства та цього Статуту, вирішує питання відчуження об’єктів нерухомості;

4.3.9.  приймає рішення, резолюції, заяви з найважливіших проблем захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, звертається до органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій і політичних партій з цих питань;

4.3.10. приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членських організацій до Конференції Об'єднання;

4.3.11. скасовує рішення Ради, Виконкому та Голови Об’єднання, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Об’єднання та рішенням виборних органів;

4.3.12. приймає рішення про перейменування, реорганізацію чи ліквідацію Об’єднання, призначення ліквідаційної комісії, використання коштів і майна Об’єднання при його реорганізації чи ліквідації;

4.3.13. розглядає інші питання статутної діяльності Об’єднання;

4.4. Конференція має право делегувати Раді свої окремі повноваження.

4.5. У період між Конференціями керівним органом Об’єднання є Рада, яка обирається Конференцією з урахуванням чисельності членів профспілок за принципом:

- по 1 представнику від членських організацій з чисельністю до 1 тис. та первинних членських організацій;

- по 5 представників від членських галузевих профспілок з чисельністю до 50 тисяч членів профспілок;

- від членських галузевих профспілок з чисельністю понад 50 тисяч членів профспілок від кожних 10 тисяч – один представник.

Рада підзвітна Конференції.

Членами Ради за посадою є Голова Об'єднання та його заступники.

Персональний склад кандидатів у члени Ради визначається членськими організаціями одночасно з обранням делегатів Конференції, перевіряється і підтверджується Статутною комісією.

Рада набуває статутних повноважень після обрання її складу Конференцією Об'єднання і здійснює їх до обрання Конференцією її нового складу.

У період між Конференціями у виняткових випадках допускається заміна обраного члена Ради, який вибуває з поважних причин, на іншого обраного членською організацією представника, повноваження якого перевіряються Статутною комісією і затверджуються на засіданні Ради.

4.6.     Порядок обрання кандидатів до складу Ради та відкликання (заміни) своїх представників визначають виборні органи членських організацій згідно їх установчим документам.

4.7.     Засідання Ради скликається Виконкомом не рідше одного разу на рік. За необхідності засідання ради скликається за ініціативою Виконкому або на вимогу не менше як третини членських організацій згідно з рішенням їх виборних органів.

Рішення про скликання засідання Ради, проект порядку денного, дату і час проведення приймається Виконкомом не пізніше як за місяць до його відкриття.

4.8.     Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 членських організацій Об'єднання і половини повноважних членів Ради.

Рішення Ради приймається у формі постанови і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, присутніх на засіданні.

Рішення з питань апеляцій стосовно прийняття до складу Об’єднання або виключення членської організації з його складу потребує не менше 2/3 присутніх на засіданні членів Ради.

Форму голосування (відкрите чи таємне) визначає Рада.

4.9.     Повноваження Ради:

4.9.1.  організує та контролює виконання статутних положень, рішень Конференції та виборних органів Об’єднання;

4.9.2.  визначає тактику дій Об’єднання щодо представництва і захисту прав та інтересів членів профспілок, членських організацій в органах державної влади й місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об’єднаннях, визначає основні напрями діяльності Об’єднання на поточний період;

 

4.9.3.  приймає рішення про скликання Конференції за своєю ініціативою або на вимогу не менш третини членських організацій, норму представництва, проект порядку денного Конференції, розглядає та затверджує проекти документів, які вносяться на розгляд Конференції;

4.9.4.  заслуховує повідомлення Статутної комісії, приймає відповідні рішення. Затверджує Регламент Ради;

4.9.5.  обирає персональний склад Виконавчого комітету Об'єднання;

4.9.6.  приймає рішення про утворення постійних і тимчасових комісій Ради, затверджує Положення про них, обирає їх персональний склад;

4.9.7.  заслуховує інформацію про роботу постійних комісій Ради;

4.9.8.  заслуховує звіти Голови Об’єднання і його заступників, дає оцінку їхній діяльності;

4.9.9. приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови, його заступників відповідно до частини другої пункту 4.20 цього Статуту;

4.9.10. скасовує прийняті Виконкомом або Головою Об'єднання рішення, які не відповідають законодавству, Статуту Об’єднання та рішенням його керівних органів;

4.9.11. вирішує майнові питання в межах і у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

4.9.12. приймає рішення про входження Об’єднання до Всеукраїнських та міжнародних профспілкових об’єднань, організацій, укладення з ними договорів (угод), обрання (делегування) своїх представників до керівних органів цих організацій;

4.9.13. здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення діяльності Об’єднання;

4.10. Рада має право делегувати окремі свої повноваження Виконкому та Голові Об’єднання, крім повноважень, делегованих їй Конференцією.

4.11.   Постійно діючим виборним виконавчо-розпорядчим органом Об’єднання є Виконавчий комітет (Виконком), який обирається Радою з числа повноважних представників, по одному від кожної членської організації, Молодіжної Ради Об'єднання, підприємств, установ та організацій, створених за участю Об'єднання. За посадою до складу Виконкому входять Голова Об'єднання та його заступники. Виконком підзвітний і підконтрольний Раді.

Порядок обрання кандидатів до складу Виконкому ОПХО членські організації визначають згідно їх установчим документам.

Виконком набуває статутних повноважень після обрання його складу Радою і здійснює їх до обрання Радою його нового складу.

4.12.   Засідання Виконкому проводяться не рідше одного разу на місяць. За необхідністю засідання Виконкому скликається за ініціативою Голови або за письмовою вимогою не менше третини членів виконкому.

Засідання Виконкому вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини повноважних членів Виконкому.

Рішення Виконкому приймається у формі постанов простою більшістю голосів членів Виконкому, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування.

4.13.   Повноваження Виконкому:

4.13.1. взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування з питань соціально-економічного захисту членів профспілок, а також контролює виконання укладених угод;

4.13.2. здійснює реалізацію програмних документів, прийнятих Радою, організовує за пропозиціями членських організацій спільні заходи солідарності профспілок в підтримку соціально-економічних вимог трудящих, виступи в засобах масової інформації, а також інші заходи із захисту законних прав та інтересів членів профспілок, передбачені чинним законодавством;

 

4.13.3. розглядає проекти територіальних та інших угод, договорів, порядок їх укладання, дає доручення щодо їх підписання, заслуховує інформації про їх виконання;

4.13.4. затверджує вимоги до сторони  роботодавців, власників або повноважених ними органів, приймає рішення про входження в колективний трудовий спір, створює відповідні органи для вирішення спору;

4.13.5. приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до чинного законодавства;

4.13.6. приймає заяви і звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, домагається реалізації висунутих вимог та пропозицій;

4.13.7. делегує представників Об'єднання до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, заслуховує інформації про їхню діяльність;

4.13.8. затверджує Порядок та приймає рішення про прийняття нових організацій до складу Об'єднання, відмову у прийнятті, виходу (виключення) із складу Об'єднання та застосування інших засобів впливу, у тому числі за несплату членських внесків більше ніж за три місяці;

4.13.9. затверджує регламент Виконкому, символіку Об'єднання та Положення про її використання, відзнаки Об’єднання та зразок посвідчення працівника Об'єднання;

4.13.10. затверджує (щорічно) розмір і порядок сплати членськими організаціями внесків на статутну діяльність Об'єднання;

4.13.11. здійснює вивчення і узагальнення досвіду роботи членських організацій з питань, пов’язаних із захистом трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

4.13.12. приймає рішення про створення Молодіжної Ради ОПХО, затверджує Положення про неї та її персональний склад з числа обраних членськими організаціями представників їх молодіжних рад;

4.13.13. організовує і координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

4.13.14. розглядає проекти законів, нормативно-правових актів та рішень органів влади з трудових, соціально-економічних питань, змін та доповнень до них, вносить свої зауваження або пропозиції повноважним органам у порядку, встановленому законодавством;

            4.13.15. уповноважує представників Об’єднання для участі в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства та цього Статуту;

4.13.16. підтримує, розвиває і зміцнює зв’язки з профцентрами зарубіжних країн;

4.13.17. скликає засідання Ради і вносить пропозиції щодо порядку денного та часу його проведення;

4.13.18. затверджує структуру, граничну чисельність апарату Об’єднання, узгоджує прийом та звільнення завідуючих відділами Об’єднання за поданням Голови;

4.13.19. затверджує кошторис Об’єднання на поточний рік та звіт про його виконання, про що інформує Раду. Періодично заслуховує звіти посадових осіб Об'єднання, керівників відповідних комісій і вживає заходи щодо раціонального використання коштів Об’єднання;

4.13.20. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ, організацій, фондів, навчальних закладів Об’єднання, про передачу майна до їх статутних фондів у відповідності до законодавства, затверджує їхні Статути, здійснює контроль за їх діяльністю, призначає і звільняє у встановленому порядку їх керівників, затверджує їх щорічні кошториси та заслуховує звіти керівників про їх виконання. Реалізує повноваження власника відносно створених підприємств, установ та організацій відповідно до їх Статутів;

4.13.21. вирішує питання про участь Об'єднання у господарських товариствах та вихід з них  у порядку, передбаченому законодавством;

4.13.22. вирішує майнові питання у межах та у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, крім повноважень, віднесених до інших органів Об'єднання;

4.13.23. обирає делегатів на з’їзд Федерації профспілок України (за квотою);

4.13.24. обирає членів Ради Федерації профспілок України (за квотою);

4.13.25. щорічно заслуховує інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності створених чи заснованих юридичних осіб.

4.13.26. подає або погоджує в установленому порядку клопотання про відзначення членів профспілок державними, регіональними нагородами, профспілковими відзнаками, присвоєння почесних звань та іншими заохоченнями;

4.13.27. скасовує розпорядження Голови Об’єднання, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Об’єднання, рішенням його виборних органів;

4.13.28.  приймає рішення про звільнення Голови, його заступників у випадках, передбачених законодавством та у відповідності до цього Статуту;

4.13.29. виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Об’єднання, якщо вони не є виключною компетенцією Ради або Конференції.

4.14. Виконком може делегувати окремі свої повноваження Голові Об’єднання.

4.15. Вищою посадовою особою Об’єднання є Голова Об’єднання (далі – Голова), який обирається Конференцією строком на п’ять років і працює на постійній основі за трудовим договором.

На посаду голови може бути обраний громадянин України, який є членом профспілки, що входить до Об’єднання, має вищу освіту і стаж роботи в організаціях Об'єднання профспілок не менше п’яти років на постійній основі або виборних профспілкових органах.

Повноваження Голови та його заступників починаються з дати прийняття рішення про обрання (за наявності особистої згоди) і діють до дати, визначеної Конференцією, Радою або Виконкомом відповідно до цього Статуту.

Голова підзвітний і підконтрольний Конференції, а в період між Конференціями – Раді та Виконкому Об’єднання.

4.16. Голова Об'єднання несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому цим Статутом прав та обов’язків.

4.17.   Повноваження Голови:

4.17.1. організовує діяльність Об’єднання на виконання статутних завдань, рішень Конференції, Ради та Виконкому;

4.17.2. без довіреності діє від імені Об’єднання;

4.17.3. головує на засіданнях Конференції, Ради, Виконкому та підписує їх рішення;

4.17.4. вносить подання Конференції (Раді) Об’єднання про обрання та звільнення заступників Голови Об'єднання, визначає їх функціональні обов’язки;

            4.17.5. скликає Виконком, організовує підготовку матеріалів на розгляд Конференції, Ради, Виконкому;

4.17.6. робить у необхідних випадках заяви, направляє звернення, клопотання від імені Об’єднання, добивається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

4.17.7. за дорученням Виконкому підписує договори, угоди з суб’єктами Федерації профспілок України, Об’єднаннями роботодавців, профспілковими, громадськими організаціями України та зарубіжних країн, а також з іншими організаціями;

4.17.8. вирішує майнові питання у межах та порядку, встановлених законодавством та цим Статутом;

4.17.9. щорічно звітує про роботу на засіданні Ради;

4.17.10. організовує надання практичної допомоги членським організаціям у їхній діяльності, проводить консультації, наради з представниками членських організацій, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;

4.17.11. розпоряджається коштами Об’єднання в межах асигнувань, передбачених затвердженим Виконкомом кошторисом, несе персональну відповідальність за їх цільове використання. Має право першого підпису на фінансових документах;

4.17.12. координує роботу щодо ефективного використання майна Об’єднання, діяльності підприємств, установ, організацій, створених за участю Об’єднання, вносить пропозиції Виконкому щодо призначення і звільнення їх керівників;

4.17.13. в межах кошторису, структури та граничної чисельності, затверджених Виконкомом, затверджує штатний розклад апарату Об’єднання, посадові та функціональні обов’язки структурних підрозділів та працівників, видає розпорядження з питань прийому та звільнення працівників апарату Об’єднання, оплати праці, заохочення та дисциплінарних стягнень, встановлює надбавки до посадових окладів співробітників і премій за сумлінну працю, створює для них необхідні умови праці. Організовує роботу працівників апарату Об’єднання, несе відповідальність за її ефективність, укладає колективний договір відповідно до законодавства;

4.17.14. укладає цивільно-правові договори (угоди) у межах затвердженого кошторису, або за його межами за згодою Виконкому, організовує контроль за їх виконанням;

4.17.15. веде особистий прийом громадян відповідно до чинного законодавства;

4.17.16. видає розпорядження в межах своїх повноважень;

4.17.17. виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення роботи Об’єднання, що не суперечать законодавству та якщо вони не входять до виключної компетенції Конференції, Ради чи Виконкому.

4.18.   У разі відсутності Голови його повноваження виконує один із заступників – за розпорядженням Голови.

4.19.   Голова, його заступники, які працюють на постійній основі, не можуть суміщати свою діяльність з іншою оплачуваною, крім наукової, викладацької, творчої та медичної діяльності у вільний від основної роботи час, входити до складу виконавчих органів підприємств, що мають на меті одержання прибутку, займатися підприємницькою діяльністю.

4.20.   Звільнення Голови, його заступників у зв’язку із закінченням термінів їх повноважень здійснюється відповідно до норм трудового законодавства та згідно даному Статуту.

Дострокове звільнення зазначених осіб у зв’язку із скороченням штатів, тривалою хворобою, невідповідністю посаді внаслідок стану здоров’я чи недостатньої кваліфікації проводиться за рішенням Ради відповідно до законодавства України, а з інших підстав, в тому числі за власним бажанням чи домовленістю сторін, - за рішенням Виконкому. У разі дострокового звільнення, Голова Об’єднання та його заступники обираються на засіданні Ради із числа її членів на строк до наступної Конференції. До часу обрання наступного Голови Об’єднання Радою, його обов’язки за дорученням Виконкому виконує один із заступників.

4.21.   Апарат Об'єднання створюється для здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного забезпечення статутної діяльності Об'єднання та його членських організацій. Апарат формує голова Об'єднання згідно цьому Статуту з числа спеціалістів, які мають відповідну освіту, професійну підготовку.

4.22.   Матеріали, пов’язані з діяльністю Об'єднання постійного та тривалого зберігання, передаються у встановленому законодавством порядку до архіву Об’єднання профспілок Харківської області.

 

5.  МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ

 

5.1.     Об'єднання, як юридична особа, набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, у межах, встановлених законодавством та цим Статутом.

Об'єднання є власником майна, набутого за рахунок членських внесків; в порядку правонаступництва; доходів від господарської діяльності юридичних осіб, створених  на власності Об'єднання; доходів, отриманих від використання корпоративних прав; майна та коштів, переданих державою, юридичними та фізичними особами; добровільних майнових внесків і пожертвувань, доходів від цінних паперів, а також майна, придбаного за цивільно-правовими договорами та з інших підстав (джерел), не заборонених законом.

Майно, активи та кошти Об’єднання не підлягають розподілу між членськими організаціями та членами профспілок і використовуються для забезпечення статутних завдань Об’єднання в інтересах його членських організацій та членів профспілок.

Права із володіння, користування та розпорядження майном, активами та коштами Об’єднання реалізують його виборні органи відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2.     Кошти Об’єднання використовуються на його статутну діяльність, проведення організаційних заходів, у тому числі зборів, конференцій, засідань виборних органів, інформаційно-видавничу діяльність, передплату та придбання періодичних видань і літератури, утримання працівників Об’єднання, господарське забезпечення, навчання профспілкових кадрів та активу, проведення масових заходів на захист прав та інтересів членів профспілок, оздоровлення, відзначення членів профспілок та надання їм грошової допомоги за рахунок членських внесків, відшкодування витрат, пов’язаних з похованням, приведення урочистих заходів, культурно-масової та фізкультурної роботи, формування фондів, тощо,  згідно кошторису.

5.3.     З метою реалізації статутних завдань Об’єднання може здійснювати необхідну фінансову та господарську діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки, займатися видавничою діяльністю згідно із законодавством, здійснювати інші види діяльності, які відповідають інтересам Об’єднання.

Загальне керівництво створених Об’єднанням підприємств, установ, організацій здійснюється згідно з їх Статутами.

5.4.     Контроль за витратами коштів Об’єднання здійснює Контрольно-ревізійна комісія Об'єднання, яка діє у відповідності із Положенням, затвердженим Конференцією.

 

6.  КОМІСІЇ  ОБ’ЄДНАННЯ

 

6.1.     Контроль за виконанням виборними органами Об’єднання наданих їм повноважень, статутною, фінансово-господарською діяльністю Об’єднання та за діяльністю заснованих за участю Об’єднання підприємств, установ, організацій здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається Конференцією і підзвітна їй. Контрольно-ревізійна комісія діє з дня обрання і до моменту переобрання. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого Конференцією, та цього Статуту.

6.2.     Для здійснення контрольних функцій з питань відповідності законодавству і підтвердження повноважень членів Об'єднання та їх представників створюється Статутна комісія, яка обирається Конференцією і підзвітна Конференції. Статутна комісія діє з дня її обрання і до моменту переобрання. Повноваження і порядок роботи Статутної комісії визначаються Положенням про неї, яке затверджується Конференцією.

 

Для здійснення своїх статутних повноважень Конференція, Рада та Виконком  можуть створювати інші постійні і тимчасові комісії.

 

   7.  УМОВИ  І  ПОРЯДОК  ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ОБ’ЄДНАННЯ

7.1.     Діяльність Об’єднання припиняється у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією.

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Об’єднання приймається Конференцією згідно із законодавством та цим Статутом.

У випадку прийняття рішення про ліквідацію Об’єднання Конференція призначає ліквідаційну комісію. Майно Об’єднання, що залишилось після здійснення всіх розрахунків із бюджетом, кредиторами, повернення позик і відсотків по ним, спрямовується на статутні або благодійні цілі, які визначаються Конференцією.

7.2. Припинення, призупинення чи заборона діяльності Об’єднання, як юридичної особи, з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства. У випадку заборони діяльності Об’єднання скликається позачергова Конференція. Звільнення з роботи та працевлаштування працівників Об’єднання в цьому випадку проводиться згідно чинному законодавству.

7.3. Припинення діяльності Об’єднання не тягне за собою припинення діяльності членських організацій.

 

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»                                                                   

    Харківським обласним                                            

    управлінням юстиції                                       

    2  лютого 2000 р.                                             

 

   Свідоцтво № 600                                                

    від  2  лютого 2000 р.                                        

   Начальник Харківського                                  

   обласного управління юстиції                         

   Л.Р. Ковальова                                                  

 

    Зміни та доповнення погоджені                      

    з Харківським обласним                                  

    управлінням юстиції                                         

    від   13  жовтня  2000 р.  та                              

    від   25  грудня  2002 р.                                    

 

    Зміни та доповнення взято до відома                       

    Головним управлінням юстиції

    у Харківській області

    Наказ №  274/2 «15»  червня  2010 р.                            

    в.о. начальника Головного управління

    юстиції у Харківській області

                                      Л.В. Левченко

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.