Правовая защита


ГРАФІК ВІДПУСТОК НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF Печать

Для чого на підприємстві складають графік надання відпус­ток? Якими є форми цього доку­мента? Чи обов’язково потрібно складати графік відпусток, коли в колективі кілька праців­ників? Яке покарання несуть керівники за його відсутність?

Читати далi...
 
Мін’юст надає роз’яснення, як працівнику захистити порушене право на своєчасне отримання заробітної плати PDF Печать

 

Заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко на офіційному сайті міністерства інформує, яким чином потрібно діяти особі у разі порушення її права на отримання заробітної плати.

Читати далi...
 
ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА ЗГОДОЮ ПРАЦІВНИКА PDF Печать

Якщо працівник не бажає продовжувати трудові відносини, а керівник підприємства заперечує щодо їх припинення, чи може працівник в одноосібному порядку розірвати трудовий довір, по­передивши про це адміністрацію письмово?

П унктом 1 ст. 36 КЗпПУ передбачено підставу при­пинення трудового договору за угодою сторін. Припинення трудових відносин за цією підста­вою можливе тільки за наявності згоди як пра­цівника, так і роботодавця.

Якщо працівник не бажає продовжувати трудові відноси­ни, а роботодавець заперечує щодо їхнього припинення за угодою сторін, працівник має право розірвати трудо­вий договір, укладений на невизначений строк, попере­дивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпПУ.

Якщо заява працівника про звільнення з роботи за влас­ним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у да­ній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагіт­ність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкур­сом, а також з інших поважних причин), власник або упо­вноважений ним орган повинен розірвати трудовий.

 
КОЛИ МОЖНА НЕ ВІДПРАЦЬОВУВАТИ 2 ТИЖНІ PDF Печать

За яких умов у разі звільнення працівник може не відпрацьовувати 2 тижні?

Уст. 38 КЗпПУ перераховано випадки, коли на роботодавця покладається обов’язок звільни­ти працівника у строк, про який він просить:

– переїзд на нове місце проживання;

– переведення одного із подружжя на роботу в іншу місцевість;

– неможливість проживання в цій місцевості, під­тверджена медичним висновком;

– вагітність;

– догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку чи дитиною-інвалідом;

– догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медич­ного висновку або інвалідом І групи;

– вихід на пенсію;

– прийняття на роботу за конкурсом;

– невиконання роботодавцем законодавства про пра­цю чи умов колективного або трудового договору, інші поважні причини.

За відсутності причин, що унеможливлюють продовжен­ня працівником роботи, сторони трудового договору впра­ві домовитися про будь-який строк звільнення після по­дання працівником заяви в межах двотижневого строку. Якщо існує така домовленість, працівника можна звіль­нити навіть у день подання ним заяви про звільнення.

Роботодавець не має права звільняти працівника до закін­чення 2-тижневого строку після подання заяви про звіль­нення, якщо той про це не просив, оскільки в межах указа­ного строку він має право відкликати раніше подану заяву.

Відповідно до п. 4 ст. 40 КЗпПУ у разі, коли працівник самовільно залишив роботу (не попередив письмово ро­ботодавця про звільнення за власним бажанням, зали­шив роботу до закінчення встановленого двотижневого строку попередження), роботодавець має право звіль­нити його за прогул.

 
Если Ваша машина попала в аварию или закончился бензин, то Вы всегда можете вызвать Эвакуатор. Только качественные услуги.